Αποφθέγματα

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009


...κι ἴσως ἡ μεγάλη περιπέτεια

μᾶς περίμενε σὲ μιὰ πάροδο

ποὺ δὲν της δώσαμε σημασία.
Τάσος Λειβαδίτης,
Μικρὸ βιβλίο γιὰ μεγάλα ὄνειρα

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2009Τώρα ἀνεβαίνω σὲ μιὰν ἅμαξα ἀπ' αὐτὲς ποὺ διασχίζουν τὸν ὕπνο μου
καὶ δραπετεύω. Θὰ μὲ ξαναβρεῖτε στὰ ὠραιότερα ποιήματα τοῦ ἄλλου αἰώνα
νὰ νοσταλγῶ τὸν Θεό.
Τάσος Λειβαδίτης,
Μικρὸ βιβλίο γιὰ μεγάλα ὄνειρα.

Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2009

Η ΠΑΡΑΔΟΞΟΣ ΔΥΝΑΜΙΣ


ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Μαρκ. η΄, 34- θ΄, 1

Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἔχει ἔλθει ἀνάμεσα μας «ἐν δυνάμει».

Ἡ δύναμις αὐτὴ εἶναι ἡ δύναμις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, «ἡ ἀήττητητος καὶ ἀκατάλυτος καὶ θεία».

Ἡ δύναμις τοῦ τιμίου Σταυροῦ

εἶναι μία δύναμις ἐντελῶς μυστική καὶ παράδοξος.

Εἶναι ἡ δύναμη τῆς ἐν Χριστῷ ἀδυναμίας,

ἡ ἰσχὺς τῆς ἐν Χριστῷ ἀσθενείας,

ἡ νίκη τῆς ἐν Χριστῷ ἧττας,

ἡ ἐλπίδα τῆς ἐν Χριστῷ ἀπελπισίας,

ἡ σοφία τῆς ἐν Χριστῷ μωρίας,

ἡ δόξα τῆς ἐν Χριστῷ ἐξουθενώσεως,

τὸ φῶς τοῦ ἐν Χριστῷ γνόφου,

ἡ ἄνοδος τῆς ἐν Χριστῷ καθόδου,

ἡ ἔγερσις τῆς ἐν Χριστῷ πτώσεως,

ἡ χαρὰ τῆς ἐν Χριστῷ θλίψεως,

ὁ πλοῦτος τῆς ἐν Χριστῷ πτωχείας,

ἡ ἐλευθερία τῆς ἐν Χριστῷ δουλείας,

ἡ ἀνάσταση τῆς ἐν Χριστῷ σταυρώσεως,

ἡ ζωὴ τοῦ ἐν Χριστῷ θανάτου.

Αὐτὸς ποὺ θέλει νὰ βρεῖ τὴ ψυχή του,

δηλαδὴ τὴ ζωή του,

καλεῖται νὰ τὴ χάσει,

αὐτὸς ποὺ θέλει νὰ ἀποδεχθεῖ τὸν ἑαυτό του

καλεῖται νὰ τὸν ἀπαρνηθεῖ,

αὐτὸς ποὺ θέλει νὰ ἀναπαυθεῖ

καλεῖται νὰ κοπιάσει,

αὐτὸς ποὺ θέλει νὰ ζήσει

καλεῖται νὰ πεθάνει

αὐτὸς ποὺ θέλει νὰ ἀναστηθεῖ

καλεῖται νὰ σταυρωθεῖ

ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν,

ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος

σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Πνεύματι

εἰς τοὺς αἰῶνας.

Ἀμήν.


π. Ἠ. Κ.

Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2009

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ


Ὑψώνουμε σήμερα τὸν Σταυρό του Κυρίου, τὸν Τίμιο καὶ Ζωοποιό, τὸν Πανσεβάσμιο. Ἡ Ὓψωσή του στο κέντρο τοῦ Ναοῦ, ἐν μέσω τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι παγκόσμιος καὶ ἁγιάζει τετραμερῶς τὰ σύμπαντα, τὴν Ἀνατολὴ καὶ τὴ Δύση, τὸ Βορρά καὶ τὸ Νότο, τὰ ἐπίγεια καὶ τὰ ἐπουράνια. Ὁ Ναός εἶναι ὁ κόσμος ὅλος, ἡ κτίση ὁλόκληρη. Ὅ,τι συντελεῖται ἐδῶ δὲν ἀφορᾶ μόνο ἐμᾶς ἀλλὰ ἀποκτᾶ διαστάσεις παγκόσμιες. Ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ μᾶς ἀνοίγει ἄλλους ὀρίζοντες. Εἶναι τετραμερής. Ἀγκαλιάζει τὰ πέρατα. Μὲ τὴν τεράστια ἀγκάλη τοῦ σταυρωθέντος Χριστοῦ, ὅπως φαίνεται στὶς βυζαντινές μας εἰκόνες ποὺ εἰκονίζουν τὴ σταύρωση.

Ὓψώνοντάς τον κι ἐμεῖς προσευχόμαστε γιὰ τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα, ἀγκαλιάζουμε καρδιακά, λέγοντας ἐκατοντάκις τὸ «Κύριε, ἐλέησον», ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη τῆς γῆς καὶ τὰ μύρια πρόσωπα, τὰ γνωστὰ καὶ τὰ ἀγνωστα, τοὺς συνανθρώπους κατοίκους της, τοὺς ζῶντες καὶ τοὺς κεκοιμημένους, τοὺς πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς καὶ τοὺς μετὰ ἀπὸ μας, «παγγενη τὸν Ἀδάμ», ὅλα τὰ πρόσωπα τῆς ἀνθρώπινης φύσης.

Ὁ Σταυρὸς ὑψούμενος διευρύνει τῆς καρδιᾶς μας τὰ ὅρια. Ὁ προσκυνητὴς τοῦ Σταυροῦ μαθητεύει νὰ μὴν εἶναι στενόκαρδος. Ἀνοίγεται. Ξεκινᾶ ἀπ’ τὸν πλησίον, τὸν διπλανό, καὶ ἀγωνίζεται νὰ τὸν χωρέσει μέσα στὴν καρδιά του, ὅπως εἶναι, μαζὶ μὲ τὶς ἐνοχλητικὲς ἀδυναμίες του. Δηλαδή νὰ τὸν συν-χωρέσει.

Μέθοδος τῆς διεύρυνσης τῆς καρδίας μας ἡ σταυρικὴ προσευχή ὑπὲρ τῶν ἄλλων, καὶ προπάντων τῶν ἐχθρῶν, ὅσων μᾶς ἔβλαψαν, μᾶς ἔθλιψαν ἢ μᾶς ἐλύπησαν. Μὲ τὴ σταυρικὴ προσευχὴ ἀναλαμβάνουμε ἐν χαρᾷ τὴν εὐθύνη γιὰ ὅλους καὶ γιὰ ὅλα καὶ ἀναφωνούμε ἕνα παγκόσμιο «Κύριε ἐλέσον». Μὲ τὴν σταυρικὴ προσευχὴ λέμε ἐμεῖς αὐτὸ ποὺ ἄλλοι δὲν μποροῦν ἢ δὲν θέλουν νὰ ποῦν, ζητοῦμε νὰ σηκώσουμε, ὅσο μποροῦμε, τὸ βάρος μιᾶς παγκόσμιας ἐνοχῆς ποὺ βασανίζει τὸν ἄνθρωπο. Μὲ τὴν σταυρικὴ προσευχὴ νοιώθεις καὶ ὁμολογεῖς ὅτι «Ὅλοι εἴμαστε ἔνοχοι γιὰ ὅλους καὶ γιὰ ὅλα καὶ περισσότερο ἀπὸ ὅλους ἐγὼ» -κατά πως ἔλεγε ὁ μακάριος ἐκεῖνος Μάρκελος, τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ ὁ αὐτάδελφος- καὶ ζητεὶς συγχώρεση ἐκτενῶς.

Ἡ προσευχὴ αὐτὴ εἶναι σταυρική, γιατὶ μέσα ἀπὸ τὴν ὀδύνη της φέρνει τὴν ἀληθινὴ χαρά, ὅπως ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ τὴν Ἀνάσταση. Εἶναι ἐπίσης σταυρική, γιατὶ κρύβει μέσα της τὸ μυστήριο τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἔπαθε ὑπὲρ ἡμῶν "αὐτὸς ὤν ἀναμάρτητος" καὶ ἔτσι ἐπάτησε θανάτῳ τὸν θάνατον.

Ἡ προσευχὴ αὐτὴ εἶναι σταυρική, γιατὶ μᾶς χαρίζει «τὸ εὖρος καὶ τὸ μῆκος τοῦ σταυροῦ ποὺ εἶναι ὄντως οὐρανοῦ ἰσοστάσιον». ἈΜΗΝ.
π. Ἠ.Κ.

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2009

Ευωδία αγίας Ρωσίας

ΙΑΣΙΣ ΔΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗΣ

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2009


Με την ευκαιρία της μεγάλης εορτής
της Γεννήσεως της Θεοτόκου
και της πανήγυρης της μικρής μας εκκλησίας
ευχόμαστε
ἡ πανύμνητος Παναγία,
η παγκόσμιος χαρά
και ελπίδα,
να χαρίσει σε όλους μας
τη θεία ευφροσύνη
να μας διευρύνει
τη στενάχωρη καρδιά
για να χωρεί και να συγχωρεί
παγγενή τον Αδάμ
να μας κεράσει
ένα ποτήρι θεία χάρη
να μας παρασύρει
στο νηφάλιο μεθύσι
των προφητών και των αποστόλων
των μαρτύρων και των οσίων
των πατέρων, των αναργύρων
και των δια Χριστόν σαλών!
Αμήν!

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΧΑΡΑ

Ἡ παγκόσμιος χαρά
ἐκ τῶν δικαίων ἀνέτειλεν ἡμῖν,
ἐξ Ἰωακείμ καὶ τῆς Ἄννης,
ἡ πανύμνητος Παρθένος,
ἥτις δι' ὑπερβολὴν ἀγαθότητος
ναὸς Θεοῦ ἔμψυχος γίνεται
και μόνη κατὰ ἀλήθειαν
Θεοτόκος γνωρίζεται.
Αὐτῆς ταῖς ἱκεσίαις,
Χριστὲ ὁ Θεός,
τῷ κόσμῳ τὴν εἰρήνην κατάπεμψον
καὶ ταῖς ψυχαῖς ἣμῶν
τὸ μέγα ἔλεος.

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2009

Η ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ


Μὲ ἂχ καὶ βὰχ καὶ τὸ ἀμὰν
στὶς χάντρες τοῦ κομπολογιοῦ
τὰ βάσανα καὶ τοὺς καημοὺς
μετρᾶ καὶ κουτσοπίνει.

Μὲ Κύριε ἐλέησον κι ἀμὴν
στοὺς κόμπους τοῦ κομποσχοινιοῦ
γιὰ κρίματα καὶ λογισμοὺς
ζητᾶ ἐλεημοσύνη.

Ἀπ' τὸ ἀμὰν ὥς τὸ ἀμὴν
ἀγῶνες τῆς καρδιᾶς τοῦ νοῦ
νὰ ξεπεράσει τοὺς γκρεμοὺς
καημένη ρωμηοσύνη.

Λευτέρης Μάινας

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2009

Το μυστήριο του ανθρώπου


Απόσπασμα συνέντευξης
του π. Νικολάου Λουδοβίκου

Ο κόσμος ως πρόταση του Θεού.Απόσπασμα συνέντευξης
του π. Νικολάου Λουδοβίκου.

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2009

Ευλογημένο το νέο εκκλησιαστικό έτος! Καλή αρχή!


«O Θεός μου, μη εγκαταλίπης με, ότι ουδέν εποίησα αγαθόν ενώπιόν σου, αλλά δος μοι διά την αγαθότητά σου βαλείν αρχήν».

Οσ. Αρσένιος ο Μέγας