Αποφθέγματα

Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2010

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ. Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ"


ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
Ὁ Μάρτυρας τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος


ΙΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ
ΜΟΝΗ ΜΑΧΑΙΡΑ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Καλλιπόλεως 75, Λευκωσία
22 & 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ἡ παρακολούθηση τοῦ Συνεδρίου εἶναι ἐλεύθερη.
Μετὰ τὸ πέρας τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου, θὰ
ἀπονεμηθοῦν διπλώματα σὲ ὅλους ὅσους θὰ τὶς
ἔχουν παρακολουθήσει.


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ.

18:00 Χαιρετισμοὶ ἀπό: Τὴν Αὐτοῦ Μακαριότητα τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Νέας
Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο.Τὸν Πρύτανη τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητὴ κ. Σταῦρο Ζένιο.Τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Λήδρας καὶ Κα-
θηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ κ. Ἐπιφάνιο, ὁ ὁποῖος καὶ θὰ κηρύξει τὴν ἔναρξη τῶνἐργασιῶν τοῦ συνεδρίου.

18:20 Εἰσαγωγικὴ ὁμιλία ἀπὸ τὸν κ. Πασχάλη Κιτρομηλίδη, Καθηγητὴ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Διευθυντὴ Ἰνστιτούτου Νεοελληνικῶν Ἐρευνῶν Ἐθνικοῦ
Ἱδρύματος Ἐρευνῶν, μὲ θέμα: «Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κυπριανὸς καὶ ἡ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα».

18:40 Παρουσίαση τοῦ τόμου «Ἀρχιεπίσκοπος ΚύπρουΚυπριανὸς - Ὁ μάρτυρας τῆς πίστεως καὶ τῆςπατρίδος - Ἀρχεῖον Κειμένων» ἀπὸ τὸν Οἰκονόμο Παρασκευᾶ Ἀγάθωνος, δρα Θεολογίας.

19:00 Προβολὴ ταινίας μικροῦ μήκους γύρω ἀπὸ τὴν ζωὴ καὶ τὴν δράση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ.

19:20 Δεξίωση.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Α΄.

Πρόεδρος: Οἰκονόμος Παρασκευᾶς Ἀγάθωνος, δρ. Θεολογίας.

9:15 Προσέλευση συνέδρων.

9:30 Γεώργιος Γεωργῆς Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Κύπρου: «Ἡ Μονὴ Μαχαιρᾶ στὰ πρῶτα χρόνια τῆς Ἀγγλοκρατίας».

9:50 Νικόλαος Χωρεπίσκοπος Ἀμαθοῦντος: «Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, ὡς πνευματικὸ τέκνο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ».

10:10 Γεώργιος Μεταλληνός, Πρωτοπρεσβύτερος, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν: «Ἡ θυσία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανοῦ
καὶ ἡ φιλοκαλικὴ θεώρηση τῆς ἐλευθερίας».

10:30 Νῖκος Ἰ. Νικολαΐδης, Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν: «Ἁγιότης μαρτυρουμένη».

10:50 Συζήτηση.
11:05 Διάλειμμα - Ρόφημα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Β΄.

Πρόεδρος: Γεώργιος Καζαμίας, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Κύπρου.

11:25 Ἀνδρέας Νανάκης, Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου,
Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀ.Π.Θ.: «Ἐθναρχία καὶ Ἔθνος περὶ τὸν Ἱερομάρτυρα Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου Κυπριανόν».

11:45 Κωστῆς Κοκκινόφτας, Ἐρευνητής, Κέντρο Μελετῶν Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου: «Σχέσεις Κυπριανοῦ καὶ οἰκογένειας τῶν Χρυσανθέων».

12:05 Βασίλης Καρδάσης, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Κρήτης: «Οἰκονομικὲς λειτουργίες μέσα ἀπὸτὸ ἀρχεῖο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανοῦ».

12:25 Δρ. Ἑλένη Ρωσσίδου - Κουτσοῦ, Φιλόλογος Βυζαντινολόγος: «Ἡ οἰκονομική διαχείριση τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς ἀπὸ τὸν Oἰκονόμο Κυπριανὸ καὶ μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπο(30 Ὀκτωβρίου 1810 - 9 Ἰουλίου 1821), ἐπὶ ἀρχιερατείας Ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου (1767-1810)».
12:45 Συζήτηση.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Γ΄.

Πρόεδρος: Γεώργιος Ξενῆς, Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Κύπρου.

15:30 Πέτρος Παπαπολυβίου, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Κύπρου: «Ἡ 9η Ἰουλίου τοῦ 1821 καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κυπριανὸς στὴν κυπριακὴ
βιβλιογραφία καὶ τὸν τοπικὸ τύπο τῆς Ἀγγλοκρατίας».

15:50 Στυλιανὸς Περδίκης, Διευθυντὴς Μουσείου ἹερᾶςΜονῆς Κύκκου: «Νέα στοιχεῖα γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου Κυπριανὸ ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου».

16:10 Ἄννα Pouradier Duteil - Λοϊζίδου, Διευθύντρια Κέντρου Ἐπιστημονικῶν Ἐρευνῶν: «Ἕνας γάλλος πρόξενος, μάρτυρας τῶν γεγονότων τοῦ 1821 στὴν Κύπρο».

16:30 Τρύφωνας Τσομπάνης, Λέκτωρ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀ.Π.Θ.: «Ἡ πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανοῦ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτυρησάντων ᾀσματικὴ ἀκολουθία».

16:50 Συζήτηση.

17:05 Διάλειμμα - Ρόφημα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ΄.

Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργῆς, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς
Πανεπιστημίου Κύπρου.

17:25 Δρ. Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου, Ἀρχαιολόγος, Πρόεδρος Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν: «‘‘Ὁρκίζω ὑμᾶς κάκιστα θηρία’’. Φορητὲς
εἰκόνες ἐπὶ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανοῦ(1810-1821)».

17:45 Κώστας Γερασίμου, Συντηρητὴς Ἀρχαιοτήτων -Ἁγιογράφος, Μελετητὴς - Ἐρευνητής: «Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κυπριανὸς καὶ ἡ ἁγιογραφική του δραστηριότητα».

18:05 Δρ. Χριστιάνα Δημητρίου, Μουσικολόγος: «Ἡ ἀνανέωση καὶ ἀναμόρφωση τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς παράδοσης στὴν Κύπρο ἀπὸ τὸν Ἐθνομάρτυρα Κυπριανό».

18:25 Ἐπιφάνιος Ἐπίσκοπος Λήδρας - Ἡγούμενος Μαχαιρᾶ: «Γνῶθι Κυπριανόν. Σκιαγράφησις τῆς προσωπικότητάς του μέσα ἀπὸ τὶς ἀρχειακὲς πηγές».

18:45 Συζήτηση.

19:00 Πορίσματα.

19:15 Λήξη ἐργασιῶν συνεδρίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Τὴν Κυριακὴ 24 Ἰανουαρίου τὸ πρωί, θὰ τελεσθεῖ στὸ Καθολικὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ ἀρχιερατικὸ συλλείτουργο, στὸ ὁποῖο θὰ συμμετέχουν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου κ. Ἀνδρέας, ὁ Θεοφιλέστατος Χωρεπίσκοπος
Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος, καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Λήδρας καὶ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ κ. Ἐπιφάνιος.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Λήδρας καὶ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ κ. Ἐπιφάνιος
Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Πέτρος Παπαπολυβίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου