Αποφθέγματα

Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2009

ΠΡΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ

«Γνωρίζομεν τὴν συνομιλίαν τοῦ Γέροντος (Ἁγ. Σιλουανοῦ) μεθ’ ἑνὸς Ἀρχιμανδρίτου, ὅστις ἤσκει ἱεραποστολικὸν ἔργον μεταξὺ τῶν ἑτεροδόξων. Ὁ Ἀρχιμανδρίτης οὗτος ἐσέβετο πολὺ τὸν Γέροντα, καὶ ὅτε ἐπεσκέπτετο τὸ Ἅγιον Ὄρος, ἐπανειλημμένως ἤρχετο, ἵνα συνομιλήσῃ μετ’ αὐτοῦ. Ὁ Γέρων ἠρώτησεν αὐτὸν πῶς κηρύττει. Ὁ Ἀρχιμανδρίτης, ἔτι νέος καὶ ἄπειρος, χειρονομῶν μᾶλλον ὑπερβολικῶς μετ’ ἐξάψεως ἀπήντησε:

-Λέγω εἰς αὐτούς: Ἡ πίστις ὑμῶν εἶναι ἁμαρτωλός. Ἐν ὑμῖν τὰ πάντα εἶναι διεστραμμένα, τὰ πάντα ψευδῆ, καὶ ἄν δὲν μετανοήσητε, δὲν θὰ σωθῆτε.

Ἀκούσας τοῦτο ὁ Γέρων ἠρώτησεν αὐτόν:

-Ἀλλ΄ εἴπατε εἰς ἡμᾶς, Ἅγιε Ἀρχιμανδρῖτα, πιστεύουν οὗτοι εἰς τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν ὅτι εἶναι ἀληθινὸς Θεός;

-Πίστεύουν αὐτό.

-Καὶ τιμοῦν τὴν Παναγίαν;

-Τιμοῦν Αὐτήν, ἀλλὰ διδάσκουυν ἐσφαλμένως περὶ Αὐτῆς.

-Παραδέχονται τοὺς Ἁγίους;

-Ναί, παραδέχονται αὐτούς, ἀλλὰ ἀφ’ ὅτου ἀπεσχίσθησαν τῆς Ἐκκλησίας, τί ἁγίους δύνανται νὰ ἔχουν;

-Τελοῦν ἀκολουθίας, ἀναγινώσκουν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ;

-Ναὶ καὶ ναούς ἔχουν καὶ ἀκολουθίας, ἀλλ’ ἐὰν ἦτο δυνατὸν νὰ ἴδητε πόσον αἱ ἀκολουθίαι αὐτῶν ὑστεροῦν ἀπὸ τῶν ἡμετέρω, πόσον ψυχραί, πόσον ἄψυχοι εἶναι!

-Ἀλλ’ ὅμως, Ἅγιε Ἀρχιμανδρῖτα, ἡ ψυχὴ αὐτῶν γνωρίζει ὅτι καλῶς πράττουν πιστεύοντες εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, τιμῶντες τὴν Θεομήτορα καὶ τοὺς Ἁγίους, ἐπικαλούμενοι αὐτοὺς εἰς τὰς προσευχάς, διὰ τοῦτο, ὅταν λέγητε εἰς αὐτούς, ὅτι ἡ πίστις αὐτῶν εἶναι ἁμαρτωλός, οὗτοι δὲν θὰ ἀκούσουν ὑμῶν... Ἀλλ’ ἐὰν λέγητε εἰς τὸν λαὸν ὅτι καλῶς πράττουν πιστεύοντες εἰς τὸν Θεόν, τιμῶντες τὴν Παναγίαν καὶ τοὺς Ἁγίους, προσερχόμενοι εἰς τὸν ναὸν διὰ τὰς λειτουργίας καὶ προσευχόμενοι ἐν ταῖς οἰκίαις αὐτῶν, ἀναγινώσκοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ τοιαῦτα, εἴς τινα ὅμως σημεῖα ὑπάρχουν σφάλματα, ἅτινα πρέπει νὰ διορθωθοῦν, τότε τὰ πάντα θὰ εἶναι καλὰ καὶ θεάρεστα, καὶ ὁ Κύριος θὰ χαίρῃ δι’ αὐτούς καὶ χάριτι Θεοῦ πάντες θὰ σωθῶμεν... «Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί», καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὸ κήρυγμα πάντοτε ὀφείλει νὰ προέρχητε ἐξ ἀγάπης· τότε θὰ ἔχῃ ὄφελος καὶ ὁ κηρύττων καὶ ὁ ἀκούων αὐτοῦ. Ἀλλ’ ἐὰν μέμφησθε αὐτοὺς, τότε ἡ ψυχὴ τοῦ λαοῦ δὲν θὰ ἀκούσῃ ὑμᾶς καὶ δὲν θὰ προέλθῃ ὄφελος».

Ἐκ τοῦ Βίου τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου